Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/pexels-fauxels-3182750.jpg

5 viktiga roller på dagens löneavdelningar

En löneavdelning i framkant har fullt fokus på att fungera som ett användarstöd i organisationen – snarare än vara en anonym underavdelning till ekonomi eller HR, där lön historiskt sett har legat dolt. För att fortsätta lyckas etablera sin rätta position krävs ett par särskilda nyckelkompetenser som lyfter hela avdelningen. Här listar vi några viktiga egenskaper och de fem viktigaste rollerna inom lön idag.
Blogg

Vad efterfrågas på löneavdelningen idag?

Learnability och nyfikenhet

Att kunna mycket om mycket är något av en paroll för lön idag. En högt prioriterad lönekompetens är att vara ett användarstöd för resten av verksamheten. För att kunna vägleda och utbilda andra krävs även ett pedagogiskt driv och nyfikenhet. Att vara ett stöd för hela organisationen förutsätter därmed en ständig vilja att lära nytt – för att i sin tur kunna lära andra.

Teknik, digitalisering och automatisering

Just nu sker en snabb digital utveckling inom många löneavdelningar, där fler och fler stora avdelningar använder sig av RPA för att automatisera och effektivisera administrativa uppgifter och manuella processer. Detta gör att även den tekniska kompetensen är högt efterfrågad på dagens löneavdelningar – i allt fler roller.

Bred förståelse för hela affären

Dagens lönemedarbetare behöver inte bara djupa områdeskunskaper och vilja att lära och utbilda, utan även en förståelse för hela processen och ett bredare perspektivtänk. Just nu uppdaterar många bolag sina system både inom HR och lön, vilket är ett stort arbete som kräver många inblandade. Här gäller det att vara en aktiv del av förändringsresan för att fortsätta vara relevant, både på individnivå men även för löneavdelningen i stort.

Med dessa tre utgångspunkter i åtanke ser vi fem viktiga roller som numera alltid bör finnas representerade på dagens löneavdelningar:

1. Systemadministratör

Som systemadministratör på en löneavdelning ligger ens främsta uppdrag i en viktig sak – att kunna lönesystemet utan och innan, och nyttja det ur flera aspekter. En systemansvarig har framför allt i uppgift att administrera systemet, utbilda chefer och medarbetare i verktyget, plocka ut relevant statistik, samt vara den huvudsakliga supportfunktionen. Genom att regelbundet genomföra tester och utvärdera processer och funktioner ser systemadministratören även till att ständigt hålla verktyget relevant i arbetet. I framtiden kommer systemkunnigheten att vara en allt mer framträdande egenskap på löneavdelningen, då systemet måste interagera med såväl ekonomi- som HR-system för att enkelt kunna hantera hela flödet för medarbetarna. Systemadministratören blir då en gränsöverskridande och verksamhetskritisk roll på flera plan.

2. Lönespecialist

Lönespecialisten är den kanske högst prioriterade rollen på löneavdelningar över landet idag – även om titulaturen kan skilja sig en hel del från företag till företag. Uppdraget i sig kräver de grundläggande kunskaperna inom ekonomi, bokföring, pension, Excel och olika lönesystem, samt ett övergripande ansvaret för regelefterlevnad inom löneområdet.

Även lönecontrolling blir en allt viktigare del av lönespecialistens arbete, vilket medför behov av goda analytiska egenskaper och vana att utvärdera, kvalitetssäkra och utveckla löneprocessen i sin helhet. Oavsett om man kallas lönespecialist eller lönecontroller så förutsätter rollen såväl noggrannhet som tålmodighet, en analytisk förmåga och fallenhet för kommunikation för att kunna ge stöd och agera rådgivande mot hela organisationen i lönefrågor.

3. Lönechef – med det lilla extra

En nyckelfaktor för en framgångsrik löneavdelning är lönechefen som vill vara i framkant och aktivt arbetar för att få lön att ta större plats inom organisationen. Från att löneavdelningen historiskt enbart varit en kostnad för företaget behöver dagens lönechefer ha ett enda mål: att tillföra affärsnytta.

Löneavdelningen kräver därför en chef som är duktig på att kommunicera, utbilda och sprida budskap för att synliggöra hur man kan vara ett stöd för hela verksamheten, och därmed förbättra resultaten i slutändan. Dessutom sitter löneavdelningen på massor av data – som lönechefen har en viktig roll i att dela och använda på rätt sätt genom hela organisationen.

4. Lönekoordinator

Om din organisation har outsourcat delar eller majoriteten av lönehanteringen till ett externt bolag finns det fortfarande behov av en huvudsaklig samordnande roll internt. Ofta är lönekoordinatorn en form av mellanhand till det outsourcade företaget – vilket innebär att denne håller i många viktiga trådar för att lönehanteringen ska bli rätt.

Inte bara förutsätter positionen grundläggande kunskaper inom lön och tillhörande system, utan det är även en kravställande roll med ansvar för rapportering och administration av arbetet mellan bolagen. Lönekoordinatorn är därmed en viktig knytpunkt och supportfunktion för såväl medarbetare som leverantör.

5. Lönekonsult

Lönerollerna utvecklas hela tiden i takt med digitaliseringen – numera kan du jobba från var som helst och systemen blir allt smartare. I och med att vi går mer och mer åt en typ av självservice inom lön på de stora bolagen så får lönerollen en mer kontrollerande funktion, snarare än den administrativa sådana. Gig-ekonomin och hotet om outsourcing är ständigt närvarande för många inhouse-löneavdelningar, vilket gör att det i framtiden kommer att ställas högre krav på den rådgivande och konsultativa lönemedarbetaren. Behovet av att visa sitt värde och tillföra kontinuerlig affärsnytta i verksamheten blir därför en allt viktigare del av uppdraget för lönerollerna.