Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/iStock-670083108.jpg

Detta är framtidens 21 HR-roller

HR spelar en nyckelroll i huruvida företag kommer lyckas gå starka ur coronakrisen eller inte. När HR:s uppdrag förändras växer nya roller fram. Områden som säkerhet och förtroende blir centrala, men det är framförallt ny teknik och relationen mellan människor och AI som står i centrum, enligt en artikel i Harvard Business Review. Här sammanfattar vi 21 HR-roller du kommer se i framtiden. En del är helt nya roller, andra vidareutvecklingar av befintliga roller. Här är en sammanfattning av artikeln.
Blogg

Den nya HR-medarbetaren

Efter att coronapandemin blev verklighet har inte bara ekonomin och arbetsmarknaden förändrats utan även hur vi arbetar, var vi arbetar och vilken teknik vi använder oss av för att kommunicera med varandra. HR får därför en allt mer betydande roll inom organisationen. Många vänder sig idag till HR i hopp om att få klarhet i hur man ska hantera den nya vardagen. 73 procent av alla anställda litar på att deras arbetsgivare ska hjälpa dem förbereda sig inför future of work, enligt Cognizant.

Harvard Business Review menar därför att det är dags för HR att leda organisationer in i framtiden. HR har inte bara stora möjligheter utan ett ansvar att erbjuda medarbetare de riktlinjer som behövs för att lyckas framöver då nya roller kontinuerligt fortsätter att dyka upp.

Så gick studien till

The Cognizant Center for Future of Work och Future Workplace inledde tillsammans ett projekt för att avgöra hur framtidens HR kommer att se ut. Inom Future Workplace nätverk valdes 100 CHROs, CLOs och VPs of Talent & Workplace Transformation ut. De skulle tillsammans komma fram till hur de tror att HR kommer utvecklas det kommande decenniet. Det mynnade ut i 60 nya HR-jobb med tillhörande ansvarsområden och färdigheter som ansågs nödvändiga för att lyckas i varje roll. Därefter rangordnades jobben och följande 21 HR-roller valdes ut:

 1. Strategic HR Business Continuity-Director
 2. Chatbot and Human Facilitator
 3. Genetic-Diversity Officer
 4. VR Immersion Counselor
 5. HR Data Detective
 6. Algorithm Bias Auditor
 7. Human-Network Analyst
 8. Human Bias-Officer
 9. Workplace Environment Architect
 10. WFH Facilitator
 11. Future of Work Leader
 12. Climate Change Response Leader
 13. Second-Act Coach
 14. Gig Economy Manager
 15. Human-Machine Teaming Manager
 16. University 4Life Coordinator
 17. Distraction Prevention Coach
 18. Chief Purpose Planner
 19. Head of Business Behavior
 20. Director of Well-Being
 21. Employee Enablement Coach

Vad innebär de olika rollerna?

Alla rollerna kommer att använda sig av innovativ teknik, men bara vissa kommer att kräva en grund i datavetenskap. Vissa av rollerna är helt nya positioner, andra är kopplade till nya ansvarsområden som kommer växa sig starkare i takt med HR:s utveckling efter pandemin. Samtliga 21 roller berör fem huvudsakliga teman som kom upp i deras research. Här presenterar vi de mest intressanta rollerna inom varje tema.

Individuell och organisatorisk motståndskraft

Den digitala ekonomin har vuxit snabbare än någonsin på grund av de globala åtgärder som tagits i och med covid-19 i kombination med de problem vi redan hade kring att balansera arbete och privatliv. Det har lett till att välbefinnande och hälsa på arbetsplatsen hamnat i fokus. För alla inom HR kommer det innebära att man måste ta ett holistiskt grepp om medarbetarnas välbefinnande. Ett grepp som måste innefatta emotionell, mental, andlig och fysisk hälsa.

1. Director of Wellbeing

En ny HR-roll kan därför uppstå med välmående som affärsstrategi för att få de anställda att stanna kvar. En roll som Director of Wellbeing kan ta strategiska beslut gällande hälso- och designtjänster och nyttja metoder som värnar om de anställdas sammantagna hälsa. Det här är en roll som vissa företag redan har börjat ta in och som vi lär se mer av framöver.

2. Work Home Facilitator

När så många idag arbetar på distans skulle den här rollen behöva fungera tvärfunktionellt så att anställda som inte sitter inne på kontoret ges samma fördelar som de som arbetar på plats. Här kommer Work from Home Facilitator in. En person som kan se till att policys, processer och tekniker är anpassade för alla – oavsett vart de arbetar ifrån. Viktigt blir att stärka känslan av tillhörighet så att alla känner sig inkluderade och upplever att de har ett syfte.

Organisatoriskt förtroende och säkerhet

HR-ansvariga ska vara förebilder och ta ansvar för att skapa en etisk och ansvarsfull arbetsplats. När investeringar görs i olika initiativ för digital transformation kommer förväntningarna på HR att öka. När Oracle och Future Workplace gemensamt undersökte attityder gentemot AI på arbetsplatsen fann man att många var oroliga gällande datasäkerhetsöverträdelser. Man tillfrågade 8 370 HR-chefer, hiring managers och HR-personal i tio länder. 71 procent var ”ibland oroliga” och 38 procent ”väldigt oroliga” för dataintrång.

Research från LinkedIn visar att 67 procent av hiring managers och rekryterare anser att AI sparar tid när de letar kandidater. Men teknologin ifrågasätts på grund av riskerna för partiskhet, brist på transparens och andra felaktigheter. Våra intressen och avsikter för avslöjas för alla som samlar in data när vi är aktiva på sociala medier. Som ett resultat av detta förstärks medarbetarnas medvetenhet om integritet och vad de kan tänka sig att dela med sig av.

3. Human Bias Officer

Behovet av datasekretess har gjort att vi behöver fler system där människor är direkt inblandade. Här kan därför en roll som Human Bias Officer uppkomma. En person som är ansvarig för att minska partiskhet och fördomar inom alla affärsområden. En roll för att se till att alla behandlas rättvist, från rekrytering och off-boarding oavsett etnicitet, kön, sexuell läggning, tro, ålder eller bakgrund.

4. Strategic HR Business Continuity Director

Rollen som Strategic HR Business Continuity Director har även dykt upp som också berör säkerhet. Personen arbetar tillsammans med VD, CFO, CIO och Facilities Director för att skapa en säker arbetsplats för de som sitter inne på kontoret och de som arbetar remote.

Kreativitet och innovation

 

5. The Future of Work Leader

Under omständigheter som covid-19 som kräver snabba förändringar försöker företagsledare hitta nya sätt att expandera. Här föds en ny ny roll i skärningspunkten mellan företagsstrategi och HR: The Future of Work Leader. Rollen skulle ansvara för att hitta de mest värdefulla färdigheterna som behövs i takt med att arbetskraften fortsätter utvecklas.

Personen skulle vara ansvarig för företagets strategi framåt och föreslå vilka insatser som skulle krävas gällande  färdigheterna hos den nuvarande personalen. Personen skulle även behöva skapa sig en helhetsbild om branschen och konkurrenshot för att veta vilka nya jobb och färdigheter som skulle behövas för att organisationen skulle fortsätta vara framgångsrik.

6. VR Immersion Counselor

VR Immersion Counselor är en annan roll som kan bli viktig då möten och utbildningar lär fortsätta hållas digitalt. Det är en roll som skulle arbeta med att få in virtual reality i företaget i form av träningsprogram som onboarding, coaching och säkerhetsträning. H&R Block är ett företag som redan använder sig av virtual reality för att utbilda sina kundtjänstmedarbetare. I en simuleringsövning får de träna på att bemöta tuffa kundfrågor. H&R Block har genom detta sett en minskning av missnöjda kunder med 50 procent. Enligt forskning från ABI ser man att marknaden för VR-utbildning kommer att nå 6,3 miljarder redan 2022.

Datakunskap

Få HR-roller använder sig av analysverktyg i sina team för att lösa utmaningar idag. Det kan handla om att ta reda på varför ett team presterar bättre än ett annat eller hur företaget kan skapa en mer inkluderande kultur. I framtiden kommer antagligen HR-team att, precis som exempelvis ekonomiavdelningar, ta en mer datadriven inriktning. Man kommer då kunna presentera mer exakta insikter till ledningen, bland annat om hur de anställda presterar.

7. HR Data Detective

HR Data Detective är en ny roll som skulle kunna hjälpa till och stötta då det saknas data scientists idag. Personen skulle ansvara för att syntetisera dataströmmar (som medarbetarundersökningar) för att lösa olika affärsproblem. Personen skulle samla in och sammanställa relevanta insikter åt HR som skulle kunna förbättra medarbetarnas förmåga och skapa bättre resultat för hela företaget. Företag som Genentech har redan börjat bygga in detta i sina affärsfunktioner vilket antagligen kommer att ge dem en klar konkurrensfördel.

Partnerskap mellan människa och maskin

Användningen av robotar inom företag fortsätter att öka och det är uppenbart att det finns ett behov av ett samarbete mellan människa och maskin. Bedömningar är en enkel uppgift för människor men något som datorer kämpar med. Robotar är istället väldigt användbara för de mer vetenskapliga aspekterna av ett uppdrag. Som när man är beroende av analys, beräkningar och analysera mönster. Människor är bra på att känna av stämningar och situationer och fundera kring vad som är det rätta att göra i en viss situation.

8. Human-Machine Teaming Manager

Att få dessa delar att synka och samarbeta på bästa sätt kommer att resultera i skapandet av nya HR-roller. Ett exempel på en sådan roll är Human-Machine Teaming Manager. En roll som uppstår i skärningspunkten mellan människor och maskiner, med målet att skapa sömlösa samarbeten. Chefer som detta måste sätta samarbete framför konkurrens.

9. Financial Wellness Manager

HR-ledare måste börja planera för framtida tillväxt. Bara några år tillbaka dök flera nya HR-roller upp som Financial Wellness Manager som många företag antagit idag. En undersökning av Employee Benefit Research visar att drygt hälften av företag med över 500 anställda erbjuder någon typ av hälsoprogram idag.

10. Global Head of Employee Experience

En annan roll som dykt upp de senaste åren är Global Head of Employee Experience. En roll som kan handla om att sammanföra människor, teknik och andra funktioner för att skapa en bättre upplevelse för de anställda och kunderna. Sedan juni 2020 har företag som ING, IBM och Walmart rekryterat HR-personal med den här titeln.

Slutsats

Även om det inte går att förutspå exakt vad som kommer hända och vilka HR-roller som kommer att dyka upp är det viktigt att vara förberedd på att förändring kommer att komma och att det är smart att ha ett försprång. Företag som kan förutse vilka HR-roller som kommer att behövas internt kommer inte bara att överträffa sina konkurrenter utan även positionera HR som en strategisk, affärsdrivande roll. Nya roller kommer att dyka upp och befintliga roller kommer att vidareutvecklas och de mest framgångsrika företagen är de som har en klar bild över vad som behöver förändras för att möta framtida affärsprioriteringar.