Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/pexels-akil-mazumder-1072824.jpg

Från survive till thrive: 5 superaktuella HR-trender du inte får missa

Är du en en survivor eller en thriver? I rapporten Human Capital Trends presenterar Deloitte fem trender som utmärker vinnarna i spåren av pandemin, och hur dessa förändrar synen på vad en arbetsplats ska vara. Vi har läst rapporten och sammanfattat våra viktigaste takeaways åt dig.
Blogg

Ditt nya mindset: Från överlevnad till tillväxt

2020 förändrades hela synen på arbetsplats och arbetssätt radikalt. Vi tvingades kasta gamla sanningar överbord och hitta nya sätt att navigera mot företagets affärsmål. Plötsligt ställdes vi inför en verklighet där vi behövde anpassa oss till ovisshet – på obestämd tid. Men att skapa en plan för att hantera det oförutsedda räcker inte. För att verksamheten ska kunna växa och utvecklas under dessa förhållanden krävs ett i grunden förändrat mindset. Vi behöver skifta vårt tankesätt från överlevnad till tillväxt – från survive till thrive.

Survivor mindset

En survivor hanterar en situation som pandemin som en tillfällig kris, där tanken är att organisationen ska gå tillbaka till “business as usual” så snart som möjligt. Målet är att lyckas idag.

Thriver mindset

En thriver välkomnar den nya verkligheten och betraktar den som en möjlighet att återuppfinna gamla normer och antaganden. Istället för att se på en förändrad situation som en kort episod förstår en thriver att förändringen är konstant och använder den som en katalysator för att driva organisationen framåt. Målet är inte bara att lyckas idag, utan att vara ledande imorgon. Detta gör en thriver genom att skapa en ny verklighet och ta vara på de möjligheter som finns i den nya världen.

Den nya organisationen är “human first”

För att skifta mindset från överlevnad till tillväxt är det avgörande att organisationen fortsätter ha en mänsklig kärna. Data och algoritmer kan hantera en förutsägbar värld. Men en rörig och oviss verklighet behöver riktiga människor som kan ta beslut baserat på omdöme, mod och flexibilitet inför framtiden. Att vara ett human first-företag innebär att organisationen grundar sig i ett antal mänskliga principer:

  • Syfte och mening
  • Etik och rättvisa
  • Tillväxt och passion
  • Samarbete och relationer
  • Transparens och öppenhet

Genom att luta sig mot dessa mänskliga grundprinciper har organisationer goda förutsättningar att ständigt återuppfinna sig själva och skapa tillväxt i en föränderlig värld.

Nedan följer fem HR-trender som kommer att ledas av de organisationer som har ett thrive-mindset, och som arbetar enligt “human first”.

1. Slut på work-life balance – hela arbetsplatsen designas för wellbeing

Istället för att komplettera arbetsvardagen med särskilda initiativ för att främja hälsa och välmående blir wellbeing en del av arbetslivet. Genom att integrera medarbetarnas fysiska, mentala, ekonomiska och sociala hälsa bygger vi arbetsplatser med bättre förutsättningar för tillväxt. Syftet är att vi alla ska uppleva välmående på jobbet, inte bara när vi slutat för dagen eller är lediga. Resultatet blir positivt för både medarbetare och arbetsgivare. Arbetsplatser som prioriterar och satsar på mänsklighet och livskvalitet motiverar sina medarbetare att göra sitt bästa.

Survivor: Stöttar medarbetarnas välmående genom enskilda satsningar och initiativ kopplat till arbetsplatsen.

Thriver: Integrerar välmående i själva jobbet utifrån genomtänkt design av organisationen.

2. Bortom reskilling – medarbetarnas drivkrafter styr den egna och bolagets utveckling

Genom att anpassa lärande och utveckling efter medarbetarnas personliga drivkrafter och vägval drar vi maximal nytta av organisationens styrkor. Istället för att ledningen bestämmer hur organisationen ska kompetensutvecklas får medarbetarna själva mer kontroll över sitt arbete och vad de behöver lära sig för att bli ännu bättre. När vi tillåter medarbetare fokusera på sin egen prestation och att utveckla de delar som verkligen betyder något för dem, ökar motivationen och engagemanget för kontinuerligt lärande. Organisationer som matchar medarbetarnas passion, potential och intressen med företagets behov kommer få medarbetare som presterar bättre och team som skapar bättre resultat.

Survivor: Ledningen och chefer bestämmer vilka medarbetare som ska utbilda sig inom vad eftersom organisationen har bäst koll på vilka kompetenser medarbetarna behöver.

Thriver: Uppmuntrar medarbetare att ta ansvar för sitt eget arbete genom att låta dem utveckla sina personliga drivkrafter och intressen för att möta framtida organisatoriska behov.

3. Superteams som kombinerar människa och teknik formar framtidens arbetssätt

Att skapa superteams går ut på att optimera mänskliga arbetssätt och förmågor med hjälp av teknik. Genom att använda tillgänglig teknik på rätt sätt kan vi förändra sättet att arbeta och samarbeta så att vi får ut det mesta av varje team och individ. Det handlar om att växla upp inom allt ifrån hur vi använder smarta verktyg som förbättrar samarbete till AI-teknologi som guidar oss till bättre beslutsfattande. När teknik integreras med människor bygger det team som kan sträva mot nya resultat, i snabbare hastighet och i större skala.

Survivor: Använder teknik som ett verktyg för att skapa mer effektiva team.

Thriver: Integrerar människor och teknik i superteams som använder de kompletterande förmågorna till att skapa nya arbetssätt med en mänsklig approach.

4. Bevaka och agera på data i realtid – insiktsdrivna beslut sätter ny riktning för organisationen

Att analysera och ta action på insikter vi får av realtidsdata från organisationen hjälper oss att nyttja medarbetarnas samlade potential. När vi förstår medarbetarna kan vi anpassa deras beteende till organisatoriska mål genom att uppmärksamma deras behov, utveckla deras kapacitet och respektera både individuella och interna värderingar. Datadrivna insikter kring vilken typ av jobb medarbetarna utför och hur det utförs ger oss rätt underlag. Utifrån det kan vi skapa nya arbetssätt och planera en organisation som tar till vara på hela potentialen hos varje enskild medarbetare. Detta gör att vi snabbt kan ställa om, göra nödvändiga förbättringar och justera verksamhetens riktning i en oviss samtid.

Survivor: Använder mätpunkter och rapportering som beskriver organisationens nuvarande status.

Thriver: Tar fram och agerar på insikter från realtidsdata över organisationen som kan stödja bättre och snabbare beslut baserade på en förståelse för vad medarbetarna är kapabla till i framtiden.

5. HR bygger ny organisation och nya arbetssätt – växlar upp sitt strategiska arbete

I samband med pandemin har HR fått en central roll i att hantera plötsliga utmaningar i organisationen. Det ökade förtroendet ger HR nytt mandat att ta ett större strategiskt ansvar. Iställer för att ägna sig åt att standardisera och upprätthålla medarbetarpolicys vill vi nu ha HR-ledare som tar ett helhetsgrepp kring att bygga om hela organisationen. För att skapa en organisation med en mänsklig grund måste HR ta lead på att integrera den mänskliga faktorn i varje aspekt av arbetet. Tillsammans med ledning och nyckelpersoner inom verksamheten sätter HR-chefen nya definitioner av “vad, varför, vem och hur” över hela organisationen.

Survivor: Har ett funktionellt mindset med fokus på att optimera och omforma HR-processer för att hantera medarbetare och organisation.

Thriver: Omfamnar ett entreprenöriellt mindset som prioriterar att bygga om organisationen för att dra nytta av medarbetarnas unika personliga styrkor.