Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/Planera-kompetensforsorjning-image.jpg

Planera kompetensförsörjning inför en lågkonjunktur

Framför oss har vi enligt Konjunkturinstitutets bedömning en flerårig lågkonjunktur, som följd av både covid19-pandemin och konsekvenserna av kriget i Ukraina. Vi har tidigare tittat tillbaka på hur kompetensförsörjningen generellt har påverkats av tidigare lågkonjunkturer och kriser, och på vad vi hade med oss in när vi ställdes inför allt som coronakrisen innebar. Vi konstaterade att obalansen i matchningen på arbetsmarknaden, i efterfrågan och tillgänglig kompetens, har ökat de senaste åren och att en högre arbetslöshet inte har gjort det lättare för företag och organisationer att anställa rätt kompetens. Bristen på rätt kompetens fortsätter att vara det största hindret för tillväxt. Hur kan vi då tänka och agera inför ett fortsatt ansträngt läge och flera år av lågkonjunktur? Och hur kan vi arbeta både långsiktigt strategiskt samtidigt som vi förbereder oss på en kortsiktigt osäker marknad?
Blogg

1. Lärdomar från tidigare

Den här delen kan vara lätt att hasta förbi utan att landa ordentligt i, särskilt utifrån perspektivet kompetensförsörjning. Lägg tid på att blicka tillbaka och utvärdera hur er organisation har påverkats av tidigare konjunktursvängningar. Har det varit skillnad mellan längre perioder av nedgångar i konjunkturen och rena kriser som uppstått? Hur agerade ni för att möta förändringarna och vad fick det för konsekvenser? Vad hade ni gjort annorlunda om ni fått chansen? Nästa lågkonjunktur kommer att ske på en annan arbetsmarknad än tidigare och ni kommer förmodligen aldrig att ställas inför en exakt likadan situation, men det finns ändå relevanta lärdomar att göra och viktiga insikter att landa i. Förmodligen har också olika delar av organisationen och olika regioner skilda erfarenheter. Det är viktigt att utifrån ett kompetensperspektiv få syn på både likheter och olikheter för att landa i ett gemensamt lärande.

2. Alternativa scenarion framåt

Under senaste årens osäkerhet har scenarioplanering blivit ett ovärderligt verktyg. Det är en viktig del av både planeringen inför en osäker framtid och under en turbulent period. Här har ni möjlighet att förbereda er på olika situationer och styra framåt med mer säker hand. Arbeta med ett antal troliga scenarion och koppla er kompetensplanering till respektive scenario. Kan ni vid en mindre nedgång arbeta med interna förflyttningar? Är det möjligt att kompetensutveckla som alternativ till att riskera att inte kunna rekrytera viktig kompetens? Kan ni tidigarelägga vissa nyckelrekryteringar för att få effekt tidigare och därmed minska risken för nerdragningar? Eller ta in konsulter för planerade rekryteringsbehov, som ni senare har möjlighet att anställa? Kan ni planera för en viss procent konsultinhyrning, både för att skapa flexibilitet och för att ha möjligheten att nyttja redan inarbetade konsulter för interna omflyttningar? En annan viktig aspekt med scenarioplanering är att vissa typer av scenarion i själva verket skulle kunna innebära möjligheter att genomföra välbehövliga omställningar i verksamheten. Omstrukturering som gör er bättre rustade för framtida tillväxt.

3. Planera för utveckling och tillväxt

När ni har stakat ut en eller flera alternativa riktningar för er kompetensförsörjning under perioden av lågkonjunktur, är det dags att planera för utveckling och tillväxt. För att ni ska komma starka och konkurrenskraftiga ur en lågkonjunktur behöver ni kanske göra både väl avvägda investeringar och arbeta med utveckling. Det är lätt att det får stå tillbaka under en turbulent period men det finns stor risk för att ni inte har råd att halka efter i den hårda konkurrensen om rätt kompetens. Ser vi till just perspektivet kompetensförsörjning handlar det om att ha en långsiktig och väl genomarbetad plan, om att kunna vara attraktiv som arbetsgivare, och om att vara beredd på att fånga möjligheter när de dyker upp. Kanske behöver ni redan nu planera för ett internt traineeprogram, arbeta med internt mentorskap, påbörja en generationsväxling eller våga anställa en framtida nyckelkompetens tidigare än planerat när rätt person dyker upp? Vi kan inte nog understryka vikten av att säkerställa att ni har rätt kompetens på rätt plats i rätt tid, för att på bästa sätt kunna möta förändringar på marknaden och istället för att halka efter till och med landa före.

Vill du prata kompetensbehov och möjliga vägar framåt tillsammans med någon av våra engagerade specialister? Hör av dig! Vi brinner för att matcha rätt kompetens och person med rätt arbetsplats och hjälper er gärna att ta ett helhetsgrepp kring kompetensförsörjning.