Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/pexels-rfstudio-3059747%20(1).jpg

Roller som blir avgörande för din organisation under en lågkonjuktur

Under utmanande tider är det naturligt att förhålla sig mer avvaktande, bromsa in och inte ta för stora risker. Men att parallellt satsa på kompetens och nya utvecklingsvägar har visat sig vara den stora skillnaden mellan organisationer som kommer ut ur kriser som vinnare och organisationer som kommer ut som förlorare. Det handlar om att lyckas med den svåra balansen mellan gas och broms.
Blogg

Utifrån perspektivet kompetensförsörjning blir det under lågkonjunktur eller kris av två anledningar avgörande att säkra viktiga nyckelroller och kompetenser. Dels för att kunna effektivisera och optimera på kort sikt, dels för att kunna flytta fram positionerna och vara redo att gasa fullt när återhämtningen tar fart. Men vilka roller är det egentligen som kan göra bäst skillnad? Här vill vi vill vi lyfta några områden som kan bli en avgörande del i hur smidigt och snabbt ni kan ställa om och lyckas komma ut starkare än tidigare.

Finansiell planering, analys och scenarion

Som underlag till viktiga beslut blir finansiell planering, analys och scenarioarbete kritiskt att arbeta aktivt med. En roll som business controller är central i att ta fram ekonomiska scenarion och återhämtningsmodeller och i att räkna på vad olika åtgärder och insatser kan ge för resultat – för att kunna veta vad man ska satsa på och vad som faktiskt ger effekt. Samarbete mellan ekonomifunktionen, chefer och HR blir extra viktigt.

Automatisering och effektivare säljflöden

I kristider är det viktigt att prioritera kostnader. En kostnad som kan ligga nära till hands att minska är försäljning och marknadsföring. Det finns dock studier från tidigare lågkonjunkturer som visar att det är viktigt att våga behålla sin marknadsföringsbudget, eller till och med öka den. Här har ni fina möjligheter att både få mer effekt av nuvarande insatser och att förbereda för kommande tillväxtperiod. Om era konkurrenter minskar sin marknadsbudget och ni samtidigt behåller eller ökar, blir skillnaden ännu större. Vilka roller inom området kan bidra till att skaffa ett försprång? Ett exempel är Marketing automation-specialist. Med noggrann segmentering av både befintliga kunder och potentiella kunder, i kombination med välriktade budskap, kan automatisering av delar i säljprocessen ge stor effekt. Kanske dyker det också upp  nya möjligheter som följd av nya kundbeteenden?

Kompetensutveckling, chefsstöd och kultur

HR har en nyckelfunktion när det kommer till att ta tillvara den kompetens som redan finns, utveckla den vidare och också tillföra kritisk kompetens. En roll som Head of People and Culture blir viktig både för att samordna kompetensutveckling, stötta chefer och säkra kulturarbetet – särskilt vid tillfällen när verksamheten sätts på prov. Det finns många möjligheter att hantera kompetensgap på kort sikt genom kompetensutveckling, till exempel utbildning, mentorskap, intern förflyttning och konsulter. Det är också viktigt att tänka till kring om ett eventuellt rekryteringsstopp skulle innebära att ni riskerar att få in en specifik kompetens för sent. För HR är en stor del i omställningsarbete att stötta chefer i förändringsledning och tydlig kommunikation som skapar förståelse, delaktighet och engagemang. När verksamheter är pressad spelar kulturen en central roll för i att skapa en stark sammanhållning och en positiv framåtriktad miljö. Har ni ett aktivt kulturarbete sedan tidigare – tappa det inte! Har ni inte kommit igång, då är det hög tid att satsa på kulturfrämjande insatser. Lyckas ni med en stark kultur blir det en enorm kraft i samarbete och prestation.

Kommunikativt ledarskap

Under utmanande perioder spelar ledarskapet en ännu större roll än normalt. Kommunikativ ledare är ingen yrkesroll i sig men rollen som ledare blir extra viktig. Tydligt ledarskap och motiverande kommunikation är kärnan i förändringsledning. En del kan handla om att genomföra nerdragningar och omställningar med transparens och tydlighet. En annan del, inte att underskatta, handlar om att skapa trygghet, framtidstro och motivation till att göra det lilla extra. Och att vara extremt tydlig kring ansvar och förväntan. Genom att involvera och kommunicera bygger ni en starkare känsla av gemenskap och en tro på att ni kan klara av utmanande perioder och gå ännu starkare ur kriser.

Sense of urgency som drivkraft

Kriser för ofta med sig möjligheter och innovation. Även om vi i många fall önskar en långsiktig, kontrollerad och hållbar förändringsresa för verksamheten bör vi inte underskatta vad sence of urgency kan bidra med i positiv bemärkelse. I svårigheter ställs saker på sin spets och vi behöver gå snabbare framåt eller komma på helt nya saker. Hos era egna medarbetare finns helt säkert många goda förslag och idéer för effektivisering och utveckling. Involvera! Vad händer om ni till exempel sätter ihop ett tillfälligt tvärfunktionellt team som tillsammans får i uppgift att ta fram förslag på effektiviseringar, förbättringar och nya arbetssätt? Se också till att blicka ut och se vad andra gör för att inspireras av kreativa lösningar. Det kan till exempel vara en lönsam investering att ta hjälp av externa experter för att bena ut vad som kan förbättras och vilken investering som kan ha störst effekt.

Behöver du hjälp med att resonera kring hur ni ska tänka kring kompetensutveckling och kompetensmix? Vi vill gärna vara en aktiv del i att lösa svåra utmaningar!