Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/iStock-1329696638-1.jpg

Viktiga egenskaper hos en rekryteringskonsult

När du ska anställa eller hyra in rekryteringskonsult är det viktigt att personen du väljer har rätt verktyg för att lyckas i sitt arbete. En framgångsrik rekryteringskonsult har kunskap och förmåga att ge råd och anpassa arbetssätt så att din verksamhet får en modern, träffsäker och icke-diskriminerande process.
Blogg

Anledningarna till att du vill förstärka din organisation med en rekryteringskonsult kan vara många.

  • Din verksamhet behöver hjälp med någon del av din rekrytering, alternativt hjälp med att sätta upp en rekryteringsprocess från grunden.
  • Du vill hitta förbättringsåtgärder i en redan befintlig process för en mer kvalitativ och säker kandidatupplevelse och urvalsprocess.
  • Du behöver rekommendationer kring arbetspsykologiska tester.
  • Organisationen befinner sig i en tillväxt- eller förändringsfas och du behöver snabb avlastning i era pågående rekryteringar.
  • Ni står inför ett behov av interna förflyttningar och du behöver hjälp att kartlägga befintliga medarbetares potential för nya arbetsuppgifter
  • Din organisation står inför nya projekt som du behöver hjälp med att bemanna på ett effektivt sätt där människors kompetens kommer till sin rätt.

Din rekryteringskonsult ska vara uppdaterad och påläst

Det händer mycket inom rekrytering och attraktion just nu. En bra rekryteringskonsult har goda kunskaper kring hur rekryteringsprocessen bör utformas och arbetar utifrån nya rön med de verktyg som stödjer en rättvis och kvalitativ process. Säkerställ därför att den rekryteringskonsulten du väljer att arbeta med har en uppdaterad utbildning kring moderna arbetssätt och metoder. Vi på Wise Professionals har till exempel valt att samarbeta med Assessio, ledande testleverantör inom kompetensbaserad rekrytering. Alla våra rekryteringskonsulter genomgår deras utbildning och certifiering.

– Det har gett mig både en teoretisk grund inom psykometri i allmänhet och MAP- och Matrigma-tillämpningar i rekryterings- och utvecklingsarbete. Med hjälp av verktygen sätter jag tillsammans med rekryterande chef, upp riktlinjer att matcha kandidater mot, säger Elias Nyberg, HR Advisor på JLL Nordic och uthyrd konsult via Wise Professionals.

Rekryteringskonsulten ska hjälpa dig att utvärdera kompetens för att optimera effekten av re-skilling

Elias har jobbat som rekryteringskonsult i över fem år, men säger sig aldrig bli fullärd. Han anser att utbildningen hos Assessio blev en nyttig uppdatering kring hur han kan arbeta med kompetenser och utvärdering, något som blir allt viktigare när organisationer formar sin kompetensstrategi för framtiden.

– Även innan pandemin stod vi inför snabba förändringar på arbetsmarknaden där roller och uppgifter modifierades fort. Ett sätt att lösa situationen på, är att reskilla sin personal, helt enkelt lära ut nya färdigheter så att man kan utföra nya typer av arbetsuppgifter, säger Louise Wikman, organisationskonsult på Assessio.

För att lyckas med detta gäller det att som rekryteringskonsult ha förmågan att tänka flexibelt kring kompetens. Att anpassa kompetens till ett föränderligt arbetsliv ökar betydelsen av att titta på personlighet och potential, snarare än att personen har exakt rätt kunskaper för hur rollen är utformad idag.

– I en situation där vi behöver förändra och utöka roller kan man på gruppnivå använda arbetspsykologiska test och visualiseringsverktyg för att analysera vilka kompetenser och beteenden som uppvisas i en arbetsgrupp, vilken outnyttjad potential som redan finns och vem som har bäst förutsättningar för nya roller och utökade uppgifter och ansvarsområden, säger Louise Wikman.

Viktigt att konsulten använder rätt verktyg

För att förstå hur en person gör saker, snarare än exakt vad personen redan kan, behövs andra verktyg än traditionella urvalsmetoder som cv-granskning. En rekryteringskonsult måste därför ha god kännedom om hur man använder testverktyg för att titta på saker som personliga egenskaper, värderingar, motivation och logisk problemlösningsförmåga för att se vem som har bäst potential att till exempel snabbt lära in nytt, anpassa sig till nya kontexter och återhämta sig ifrån motgångar och misslyckanden.

– Vi är måna om att effekten av att hyra in en rekryteringskonsult från Wise Professionals sträcker sig längre än konsultens uppdrag ute hos kunden. Vi är därför glada att, i samarbete med Assessio, kunna erbjuda våra kunder tre månaders gratis abonnemang på Assessios tester. På så sätt kan konsulten och organisationen tillsammans använda kvalitetssäkrade tester i en plattform vi vet fungerar väl, säger Caroline Dufva, affärsområdeschef HR, lön och inhouse på Wise Professionals.

Kompetensramverket i Assesios system Ascend används för att stötta verksamhetens rekryterings- och kompetensbehov. Efter tre månader utvärderas verktyget och våra kunder har möjlighet att förlänga avtalet.

Rekryteringskonsulten ska hjälpa dig göra kvalificerade kandidaturval med tester i tidigt skede

Kvalitetssäkrade tester får allt större betydelse, både i utvärdering av befintlig kompetens och för kompetensbaserade kandidaturval. I takt med att vi ser ett större antal sökande till många tjänster blir det allt viktigare att rekryteringskonsulten har kunskap om hur man kan använda tester i ett tidigt skede. Både problemlösnings- och personlighetstester, men också tester som  visar hur en kandidat matchar en organisations värdering och företagskultur när det kommer till förändringstakt och andra affärskritiska värden. Det krävs alltså att rekryteringskonsulten har både kunskapen om hur det går att rekrytera smartare med hjälp av tester och förmågan att sätta sig in i verksamhetens framtida kompetensbehov och kulturen.

Vilka kompetenser efterfrågas just nu?

Många företag tvingas ju tyvärr i rådande läge skära ner på personal, vilket innebär att somliga kan behöva utöka sin arbetsroll till att innefatta fler ansvarsområden och uppgifter. Sannolikt kommer en roll, som kräver särskilda kunskaper och färdigheter idag, innefatta förändrade, eller helt nya, arbetsuppgifter om ett halvår. Ett exempel på det här är den omställning till digitala möten och forum de flesta av oss behövt anamma i och med pandemin. Helt plötsligt behöver vi jobba på ett nytt sätt, hantera en ny vardag och lära oss nya verktyg och system, säger Louise Wikman.

I linje med ökade krav på förändringsbenägenhet och anpassningsförmåga ser hon ett ökat fokus på reskilling och upskilling.

– Därmed ser vi ett ökat behov av att titta på så kallad Learning agility – ett mått på en individs förmåga att utveckla och tillämpa nya beteenden, förmåga och vilja att kontinuerligt lära och lära om. Vi ser också ett ökat fokus på att maximera användningen av den data vi har samlat in genom personlighets- problemlösnings- och motivationstest, snarare än att skapa nya tester för specifika förmågor. På så sätt kan vi analysera och visualisera den information vi har fått fram för olika syften genom hela medarbetarresan.