Skip to content
https://get.wise.se/hs-fs/hubfs/iStock-1004142226.jpg?width=1257&quality=high

Bridging the gap: Kommunikationsutmaningen mellan chefer och TA-funktionen

I företagsvärlden är samarbete och kommunikation nyckeln till framgång. Detta gäller inte minst när det handlar om Talent Acquisition (TA). Men vad händer när det uppstår gap i kommunikation och förståelse mellan chefer och TA-funktionen? I den här bloggen dyker vi djupare in i dessa utmaningar och utforskar lösningar.
Blogg

Gapet mellan chefer och TA-funktionen 

 

En av de mest påtagliga kommunikationsutmaningarna är det gap som ofta uppstår mellan chefer och TA-funktionen. Detta gap kan ta flera former: 

 

Bristande förståelse: Chefer kanske inte fullt ut förstår TA-funktionens arbete och dess strategiska betydelse. De kan se det som en rent operativ funktion och underskattar dess påverkan på företagets framgång. 

 

Missanpassade förväntningar: Förväntningarna på vilket typ av uppdrag TA-funktionen faktiskt har kan ofta skilja sig mot hur det fungerar i praktiken. Här är det avgörande att organisationen dels klargör en gång för alla vilket syfte/syften TA-funktionen faktiskt har och att det dessutom kommuniceras så att alla avdelningar är införstådda. 

 

Kommunikationshinder: Kommunikationen mellan chefer och TA-funktionen kan vara bristfällig. Chefer kanske inte delar tillräcklig information om sina avdelningars behov, och TA-funktionen kanske inte har möjlighet att klargöra förväntningarna. 

 

Utmärkande utmaningar mellan TA-funktionen och resten av organisationen 

 

Förutom gapet med chefer finns det även utmaningar mellan TA-funktionen och resten av organisationen: 

 

3 utmaningar

 

Brist på integration: TA-funktionen kan ibland ses som en isolerad enhet som inte integreras väl med övriga delar av organisationen. Detta kan leda till att företaget inte dra nytta av dess fulla potential. 

 

Orealistiska tidsramar: Organisationen kan ibland kräva snabbare rekryteringsprocesser än vad som är praktiskt möjligt. Detta kan sätta press på TA-funktionen och påverka kvaliteten på rekryteringen. 

 

Feedbackbrist: En annan utmaning är bristen på återkoppling. Chefer kanske inte ger tillräcklig feedback om kandidaterna som presenteras, vilket kan göra det svårt för TA-funktionen att förbättra och anpassa sig till organisationens behov. 

 

Vikten av att förtydliga förväntningar  

 

För att övervinna dessa utmaningar är det avgörande att stämma av förväntningarna med utfallet. Detta innebär att alla parter måste vara tydliga och realistiska om vad som kan uppnås. Här är några steg som kan hjälpa till att förbättra kommunikationen och förståelsen.

 

4 steg för förbättrad kommunikation

 

Utbilda chefer: Det finns ett stort behov av att utbilda chefer om TA-funktionens roll och strategiska värde. Tydliggör hur en framgångsrik rekryteringsprocess ser ut och var i denna cheferna respektive TA-funktionen spelar den avgörande rollen. 

 

Skapa transparens: Organisationen bör sträva efter att skapa en öppen och transparent kommunikationskultur där feedback är välkommet och förväntningar tydligt kommuniceras. 

 

Samarbete: TA-funktionen bör integreras djupare i organisationen och samarbeta nära med olika avdelningar för att bättre förstå deras behov och arbete. 

 

Ständig förbättring: Genom att kontinuerligt utvärdera och förbättra processerna kan TA-funktionen och organisationen tillsammans uppnå bättre resultat. 

 

Det är genom att aktivt arbeta med att övervinna dessa kommunikationsutmaningar och förståelsegap som organisationer kan stärka sin rekryteringsprocess och därmed sin framgång. TA-funktionen har en avgörande roll för företagets framgång och därför är det viktigt att funktionen ses som en strategisk partner snarare än en isolerad enhet. Detta skriver vi mer om i den här bloggen