Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/pexels-mikael-blomkvist-6476267.jpg

Har du råd att låta kompetensförsörjningen stå tillbaka?

Många organisationer upplever att det mitt i allt här och nu är svårt att avsätta tid till att planera verksamhetens långsiktiga kompetensbehov. Har vi råd med det? Vilka risker finns det? När vi inte arbetar aktivt med kompetensförsörjning blir behoven till sist akuta, rekryteringskostnaderna ökar och vi tappar långsiktig konkurrenskraft. Det påverkar dessutom vår attraktion som arbetsgivare.
Blogg

Kompetensbehoven blir akuta

Utan varken plan eller aktivt arbete med kompetensförsörjning finns risk att befintliga medarbetare med nyckelkompetenser inte fångas upp i tid. De kan uppleva att de inte utvecklas i den riktning de önskar och att det inte är tydligt vilken plats de har i organisationen på lång sikt, vilket gör att de börjar se sig om efter möjligheter utanför. På en arbetsplats med bristfälligt utvecklingsarbete och avsaknad av individuella planer tenderar dessutom sjuktalen och sjukfrånvaron att öka. Det finns också en risk att vi inte förrän personen lämnar inser hur kritisk kompetensen varit. Rekryteringsbehoven blir då akuta och det kan vara svårt att hitta rätt kompetens och person med kort varsel.

Rekryteringskostnaderna ökar

Att rekrytera är dyrt. Inte bara själva genomförandeprocessen i resurser, tid och kostnader utan framförallt i den startsträcka medarbetare behöver fram till att deras arbete bär sina egna kostnader och ger lönsamhet tillbaka. Ofta blir det också ett glapp i engagemang och effektivitet ända från tidpunkten när den tidigare medarbetaren väljer att säga upp sig.

Utan en tydlig rekryteringsstrategi med ett gemensamt ramverk att förhålla sig till tenderar rekryteringarna dessutom att hålla en sämre kvalitet. Till exempel kan det få konsekvenser i att man går mer på magkänsla och saknar genomtänkta urvalsprocesser som fokuserar på just kompetens. Avsaknad av ramverk och strategi kan också leda till konsekvenser som sämre mångfald och inkludering. Något som i sig leder till uteblivna positiva effekter mot bakgrund av att forskning visar att heterogena team skapar bättre resultat genom att fler perspektiv lyfts in i arbetet.

Ni tappar långsiktig konkurrenskraft

Bristfälligt arbete med kompetensutveckling kan, som vi redan konstaterat, leda till att nyckelpersoner lämnar. Det kan också leda till att organisationens samlade kompetens inte utvecklas i samma takt som i andra verksamheter, vilket påverkar konkurrenskraften. Med en långsiktig strategi, både för kompetensutveckling av befintliga medarbetare och för träffsäkra rekryteringar, säkerställer ni hela tiden en rörelse framåt.

Det är vanligt att fastna vid den kompetens som behövs i ett nuläge och inte planera för vilka kompetenser organisationen kommer att behöva på sikt. Risken blir då att plötsligt hamna i ett läge där man saknar både kompetenta medarbetare och konkurrenskraft. Att ta in kompetens i rätt tid ger möjligheter att agera offensivt och skapa snabba vinster, till exempel genom att kunna ta sig an projekt och förändringsarbete som placerar verksamheten i framkant och bygger långsiktig konkurrenskraft. Studier av tidigare kriser och lågkonjunkturer visar tydligt att de som vågade agera kraftfullt genom att prioritera, investera och satsa på optimering var de som klarade sig bäst. De som klarade sig sämre var de som fokuserade på överlevnad och förhöll sig avvaktande till satsningar.

Ni tappar attraktion som arbetsgivare

Många av de saker vi tagit upp här, som kompetensutveckling, långsiktighet och förmåga att ligga i framkant, är delar som bidrar till att vara attraktiv som arbetsgivare. Utan aktivt arbete med kompetensförsörjning, även genom utmanande perioder, riskerar ni att bli en organisation som halkar efter och fokuserar på att släcka bränder. Det blir en negativ spiral där medarbetare känner att de inte får den utveckling de behöver, att deras kompetens inte tas tillvara och att det inte finns en plan för dem. Ni får svårt att behålla värdefull kompetens och ni får också svårt att attrahera den nya kompetens ni behöver. Vågar ni riskera det?